subject
Economics, 13.02.2021 09:55 Grakname

Write down the lessons you have learned about 4Ms of production.

ansver
Answers: 2

Answers

ansver
Answer from: Quest

Explanation:

The reason why they adopt changes:

*For the development of the country.

*To survive .

*And also for the power in position

ansver
Answer from: Quest

Explanation:

I will buy appliances for the everyday use

ansver
Answer from: Quest

Ang Kakapusan sa Pang-araw-araw na Buhay Inilarawan ni N. Gregory Mankiw (1997) ang kakapusan bilang isang pamayanan na may limitadong pinagkukunang-yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng tao. Ang katulad nito ayon sa kaniya ay isang pamilya na hindi kayang ibigay sa bawat miyembro nito ang lahat ng kanilang kailangan. Katulad ng isang pamilya, hindi rin maibibigay ng pamayanan ang lahat ng pangangailangan ng lahat ng tao.

 

Sa pagharap sa suliraning pang-ekonomiya, mahalagang pag-isipan ang opportunity cost ng gagawing desisyon. Alin sa mga pamimiliang produkto ang gustong likhain? Para kanino ang mga ito? Alin ang higit na kailangan? Paano ito lilikhain? Ano ang kabutihang maidudulot ng pagpili? Saang alternatibo higit na makikinabang? Gaano kalaki ang halaga ng pakinabang? Gaano kalaki ang halaga ng mawawalang oportunidad? Ang opportunity cost ay tumutukoy sa halaga ng bagay o nang best alternative na handang ipagpalit sa bawat paggawa ng desisyon (Case, Fair at Oster, 2012).

 

Sa paggawa ng desisyon, makatutulong ang pagkakaroon ng plano ng produksiyon at masusing pag-aaral kung saan higit na makikinabang. Pagtuunan ng pansin ang mga alternatibong produkto o serbisyo at timbangin ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung magiging episyente ang plano ng produksiyon at ilalagay ito sa graph, maaaring makalikha ng isang kurba katulad ng inilalarawan sa Production Possibilities Frontier (PPF). Ito ang paraan upang mapamahalaan ang limitadong kalagayan ng pinagkukunang-yaman.

Explanation:

ansver
Answer from: Quest

walang baon na pera at walang pangastos para sa pagkain o sa mga bagay na kailangan ng isang tao

Explanation:

Another question on Economics

question
Economics, 28.10.2019 18:28
Intangible assets. a.current asset b. non-current asset
Answers: 2
question
Economics, 28.10.2019 23:29
Ano ang ekonomiya sa paaralan ?
Answers: 1
question
Economics, 25.11.2019 12:28
What is the difference of martial law of marcos to pres. duterte? ​
Answers: 1
question
Economics, 28.11.2019 20:28
Problems encountered by the sari sari store owners
Answers: 1
You know the right answer?
Write down the lessons you have learned about 4Ms of production....
Questions
question
Physics, 05.10.2021 12:55
question
Science, 05.10.2021 12:55
question
Filipino, 05.10.2021 12:55
question
Math, 05.10.2021 12:55